homepage blue

המכון ללימודי חשיבה הכרתית על שם ימימה הוא עמותה רשומה שהוקמה ע”י תלמידי ימימה על פי הוראתה המפורשת של ימימה ואושרה ע”י רשם העמותות ב-2001. 

כל מי שמטרות המכון מדברות אל ליבו  יכול להצטרף ולהיות חבר במכון ולהיות בעל היכולת להשפיע. דמי החברות החודשיים במכון הם 32 ש”ח.  להצטרפות, הורד את טופס החברות בעמות הואת טופס הוראת הקבע.  יש להחתים את הבנק על טופס הוראת הקבע, יש לחתום על הסכם ההצטרפות ולשלוח את שניהם אל פקס. 03-6296070.